Møte i Geofagleg rådgjevningsgruppe

8 og 9. september blei det halde møte i geofagleg rådgjevingsgruppe i Kåfjord i Troms. Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB) har ansvar for denne gruppa på oppdrag og finansiering frå NVE. ÅTB har ansvar for den geofaglege overvakinga av dei 2 objekta Jettan og Indre Nordnes i Kåfjord i tillegg til Åkneset, Heggurdaksla og Mannen i Møre og Romsdal.

Møtet i Kåfjord besto av ein fagleg del der ein del problemstillingar knytt til dei overvaka objekta blei presentert og diskutert, og ei feltbefaring til det ustabile området Jettan.

Geofagleg rådgjevingsgruppe består av nasjonal og internasjonal ekspertise på fjellskred i tillegg til geologane ved ÅTB. Gruppa har som oppgåve å vere ein ekstra resurs for ÅTB og å kvalitetssikre det arbeidet som blir gjort ved Beredskapssenteret.


Geofagleg rådgjevingsgruppe på befaring i Kåfjord.

Radarmålinger viste bevegelser før steinraset på rv 70, Oppdølstranda 8. juni

Åknes/Tafjord Beredskap har på oppdrag fra Statens vegvesen målt med radar langs Oppdølstranda i Sunndal kommune siden våren 2010. Disse undersøkelsene av bevegelser i fjellsiden har vært en del av kartleggingen og risikovurderingene til Statens Vegvesen. Fjellpartiet som raste ut den 8. juni ble verifisert av radarmålingene, og i perioden mellom høsten 2010 og våren 2011 har området beveget seg nesten 1 cm. Åknes/Tafjord Beredskap satte i gang målinger like etter raset, og disse viser at området nå er stabilt.

 

 

Studenter ved Høgskulen i Sogn og Fjordane på kurs i skredovervåking ved Åknes/Tafjord Beredskap

Det har denne uka vært organisert et kurs i skredovervåking og varsling for studenter fra Høgskulen i Sogn og Fjordane. Kurset inngår i faget ingeniørgeologi og overvåking som er en del av Bachelor i geologi og geofare. Kurset har inkludert forelesinger, feltbesøk til fjellskredområdet ved Åknes, ekskursjon til andre fjellskredområder i regionen og analyser av måledata. Kurset var meget vellykket og fikk svært gode tilbakemeldinger fra studentene. Kombinasjonen mellom teori og feltarbeid der studenten får ”kjenne” på fjellet og erfare de virkelige dimensjonene og kreftene er viktig for å få en god forståelse for problematikken med fjellskred.

Åknes/Tafjord Beredskap ønsker med dette tilbudet å skape entusiasme og interesse hos studenter, og dermed bidra til en god rekruttering av geologer som kan arbeide med overvåking av skred i Norge.


Studentene ved Høgskulen i Sogn og Fjordane samlet ved den store hovedsprekken på Åknes

Boring av hull for testing av DMS-instrumenter


(foto: Svein Gulbrandsen)
Første borehull er ferdig, og i dag ble det senket ned et 200 m langt rør eller casing i hullet ved hjelp av helikopter.

Røret brukes som en foring i hullet for at det skal være lettere å senke ned intrumentet ved testing, og for å sikre at hullet ikke raser igjen dersom det er løsmasser i enkelte soner nede i grunnen.

Det pågår i disse dager boring av hull for testing av DMS-instrumenter på beredskapsenteret.

Boringen utføres av Geo Drilling AS fra Namsos. Det skal bores to hull, hvert på ca. 200m som skal brukes for testing og kalibrering av instrumentene som benyttes i borehull både på Åkneset og på Mannen.


(foto: Tore Bergeng)

(foto: Tore Bergeng)
Syndicate content