Drenering som risikoreduserende tiltak ved Åknes

Det har i media og fagkretser foregått en diskusjon om mulighetene for fysiske sikringstiltak for fjellskredområdet ved Åknes, noe som har inkludert forslag om nedsprenging av det ustabile fjellpartiet, støttetiltak i fronten av ustabilt område, avstengning og oppfylling av fjorden og dreneringstiltak.

Internasjonal erfaring viser at det eneste reelle fysiske tiltaket for å stabilisere slike store ustabile fjellparti er drenering for å senke grunnvannsnivået. Dette er gjennomført med god effekt ved en rekke store internasjonale prosjekter.

Åknes/Tafjord Beredskap har i samarbeid med NTNU i Trondheim fått gjennomført en hovedoppgave som har vurdert mulighetene for drenering. For å evaluere drenering initierte Åknes/Tafjord Beredskap et forprosjekt i dialog med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og med støtte fra energikonsernet TAFJORD. Dette har inkludert et besøk ved to dreneringsprosjekter i Sveits, gjennomgang av internasjonal litteratur og et internasjonalt fagseminar i Stranda.

Evalueringen kan lastes ned i linken under.

Radarmontering på Fjellvåken

Fredag 24.08.2012 ble det fløyet opp en radar til Fjellvåken i Åkneset. Åge Kjølås hadde på forhånd støpt et egnet platå til å sette den på.
Den er plassert rett mot det ustabile fjellpartiet og skal måle bevegelsene den nærmeste tiden.


Montering av Radar på Fjellvåken. Foto: May Elin Vangen

Boring i Åkneset

Boringen er nå startet opp og de første 30 m er nå ferdig. Spenningen var stor da den ny televiewer skulle tas i bruk.


Boreriggen på plass. Foto: May Elin Vangen

Klargjøring for nytt borehull i Åkneset er i gang

Arbeidet med etablering av ny borreplass på Åkneset har kommet i gang. Grunnen til at denne jobben er påbegynt er at det øvre borehullet er i ferd med å gå tapt.

Med innleid gravemaskin fra entrepenør Svinø i Ålesund, som er ombygget med tanke på flytting med Helikopter, er jobben med å lage i stand ny plass i full gang.

Selve boringen vil starte opp i august måned.


Gravemaskinen monteres ute i fjellet. Foto: Åge Kjølås
Syndicate content