Åknes: Status og bevegelser

Det ustabile fjellpartiet ved Åknes har nå blitt overvåket kontinuerlig siden 2004/2005. Overvåkingstiltakene er ferdig utbygd og tilfredsstiller krav i teknisk forskrift.
Imidlertid krever anleggene i fjellet og ved beredskapssenteret omfattende årlig vedlikehold og oppgradering. I år er det blant annet boret et erstatningshull i øvre deler på bakgrunn av at det eksisterende hullet er i ferd med å bryte sammen. Vi måler i store trekk mye av de samme bevegelsene som tidligere, men med en del sesongendringer og variasjoner fra år til år. Vi observerer også visuelt relativt store endringer i terrenget. Som et eksempel løsnet det den 22. september en fjellblokk på nærmere 20 m lengde fra baksprekken (se bilde under).Fjellblokka som løsnet fra baksprekken 22. september. Foto: Lars Harald Blikra

Drenering som risikoreduserende tiltak ved Åknes

Det har i media og fagkretser foregått en diskusjon om mulighetene for fysiske sikringstiltak for fjellskredområdet ved Åknes, noe som har inkludert forslag om nedsprenging av det ustabile fjellpartiet, støttetiltak i fronten av ustabilt område, avstengning og oppfylling av fjorden og dreneringstiltak.

Internasjonal erfaring viser at det eneste reelle fysiske tiltaket for å stabilisere slike store ustabile fjellparti er drenering for å senke grunnvannsnivået. Dette er gjennomført med god effekt ved en rekke store internasjonale prosjekter.

Åknes/Tafjord Beredskap har i samarbeid med NTNU i Trondheim fått gjennomført en hovedoppgave som har vurdert mulighetene for drenering. For å evaluere drenering initierte Åknes/Tafjord Beredskap et forprosjekt i dialog med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og med støtte fra energikonsernet TAFJORD. Dette har inkludert et besøk ved to dreneringsprosjekter i Sveits, gjennomgang av internasjonal litteratur og et internasjonalt fagseminar i Stranda.

Evalueringen kan lastes ned i linken under.

Radarmontering på Fjellvåken

Fredag 24.08.2012 ble det fløyet opp en radar til Fjellvåken i Åkneset. Åge Kjølås hadde på forhånd støpt et egnet platå til å sette den på.
Den er plassert rett mot det ustabile fjellpartiet og skal måle bevegelsene den nærmeste tiden.


Montering av Radar på Fjellvåken. Foto: May Elin Vangen

Boring i Åkneset

Boringen er nå startet opp og de første 30 m er nå ferdig. Spenningen var stor da den ny televiewer skulle tas i bruk.


Boreriggen på plass. Foto: May Elin Vangen
Syndicate content